Laboratorní služby v environmentální oblasti, zemědělství a potravinářství, kontrola impregnačních prostředků

Zkušební laboratoř č. 1266 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Rozbory impregnačních prostředků

Laboratoř zajišťuje akreditované rozbory jak impregnačních prostředků renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců, tak samotného impregnovaného dřeva.

Mezi nejčastěji testované účinné látky patří kvartérní amoniové soli (KAS), sloučeniny mědi, propiconazol, IPBC a tebuconazol. Celou škálu poskytovaných akreditovaných zkoušek lze dohledat v příloze osvědčení o akreditaci.

Na vyžádání je možné vystavit protokol o zkoušce v anglickém jazyku.

Laboratoř se pravidelně zúčastňuje bilaterálního porovnání pro matrice impregnační roztok, resp. impregnované dřevo.

Rozbory potravin

Z rozsáhlé škály potravin se zaměřujeme především na masné výrobky, lahůdky, balené dezerty, cukrářské výrobky – zákusky, dorty a také zemědělské produkty – ovoce, zeleninu, mák, obiloviny, houby.
Tyto analýzy se provádí pro klientelu, která má nastavený systém kontroly kvality výroby – v rámci systému HACCP.

Nabízíme především rozbory v oblasti mikrobiologie – stanovení CPM, bakterií rodu Salmonella, Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae a to nejen klasickou kultivační metodou, ale i na přístroji MINIVIDAS (rychlá, elegantní metoda záchytu mikrobiologické kontaminace výrobků).

Provádíme rovněž stanovení kvasinek a plísní.

Z chemických analýz se zaměřujeme na stanovení prvků – těžkých kovů, mikroelementů a výživových parametrů – Cd, As, Hg, Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, V, Na.

Další chemické analýzy zajišťujeme subdodávkou v renomovaných laboratořích akreditovaných pro danou činnost dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Vzorky jsou zpracovány dle nařízení komise ES č. 1441/2007 v aktuálním znění.
Mikrobiologická vyšetření jsou posuzována v souladu s nařízením komise ES č. 2073/2005 v aktuálním znění.

Veškeré analýzy jsou rovněž v souladu s platnou legislativou ČR.

Postupy odběrů vzorků zemědělských plodin (ovoce, zeleniny, rostlinný materiál v době vegetace, houby) máme posouzené ČIA a akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Rozbory krmiv a rostlinného materiálu

Rozbory krmiv pro všechny kategorie hospodářských zvířat

 • celkové rozbory krmiv (sena, siláží, zelené píce) a krmných směsí s výpočtem výživné hodnoty a zařazení do jakostních tříd
 • celkové rozbory granulovaných i konzervovaných krmiv a surovin pro výrobu krmiv
 • základní rozbor objemových krmiv a krmných směsí: sušina, NL, popel, vláknina, ADF, NDF, živiny (P, K, Ca, Mg, Na)
 • fermentační proces siláží, senáží: pH, KVV, kyselina mléčná, octová, propionová, máselná
 • další analýzy: mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, aj.), NaCI, S, škrob, tuk, cukry, peroxidové číslo
 • výpočet nutričních hodnot v tradičních ukazatelích; výpočet poměrů živin – vyhodnocení krmiv dle krmivářského programu

Rozbory rostlin

Zjištění aktuálního výživného stavu rostlin; stanovení makroživin (základní rozbor) – N, P, K, Ca, Mg, S, Na; stanovení mikroelementů – pro speciální výživu – B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Se

 • listová analýza obilovin (pšenice, ječmen, sladovnický ječmen, kukuřice, aj.) 
 • listová analýza olejnin (řepka, slunečnice, aj.)
 • listová analýza ovocných sadů
 • listová analýza zeleniny

Rozbory hub, zeleniny a ovoce

 • akreditované stanovení těžkých kovů pro integrovanou produkci ovoce a zeleniny vč. odběru půd a plodů dle metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v aktuálním znění potřebné pro získání dotací MZe dle podmínek SZIF
 • stanovení dusičnanů v zelenině
 • zajištění stanovení pesticidů v houbách, zelenině, ovoci apod.

Odběry těchto matric má laboratoř akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Rozbory kalů a sedimentů

Kaly

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků kalů z ČOV v souladu s platnou legislativou ČR.
Kaly je možné:

 • aplikovat přímo na zemědělskou půdu dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. v aktuálním znění
 • využít jako vstupní surovinu při výrobě kompostů a substrátů dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. v aktuálním znění

Laboratoř provádí veškeré analýzy potřebné pro oba způsoby využití kalů. Jedná se o:

 • stanovení rizikových prvků (těžkých kovů), organických polutantů (PAU, PCB) i živinových parametrů (Ca, P, K, Mg, N – dusíkatá bilance, pH, obsah organické hmoty)
 • mikrobiologický rozbor – stanovení patogenů (Termotolerantní bakterie, Enterokoky, Escherichia coli a průkaz bakterií rodu Salmonella)

Je možno zajistit mikrobiologická stanovení pro ověření a validaci technologie zajišťující hygienizaci čistírenských kalů včetně smluvně provedeného hodnocení.

Sedimenty

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků dnových sedimentů z vodních nádrží a vodních toků v souladu s platnou legislativou ČR.
Využití sedimentů se řídí jednak zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., resp. vyhláškou č. 294/2005 Sb., a dále zákonem o hnojivech č. 156/1998 Sb., resp. vyhláškou č. 257/2009 Sb.


Sedimenty dle uvedených vyhlášek můžou být ukládány buď na povrch terénu nebo na zemědělskou půdu:

 • sedimenty využívané na povrch terénu – vyhláška č. 294/2005 Sb.  – chemické analýzy i testy toxicity v plném rozsahu a v rámci rozsahu naší akreditace
 • sedimenty aplikované přímo na zemědělskou půdu – vyhláška č. 257/2009 Sb. – chemické analýzy, stanovení fyzikálních parametrů, případně kontaktní testy ekotoxicity nebo mikrobiologická stanovení

Aplikaci sedimentů a upravených, hygienizovaných kalů z ČOV předchází odběry a analýzy zemědělských půd k tomuto účelu určených.

Odběry i rozbory půd provádíme v plném rozsahu dle akreditovaných postupů a platné legislativy. Jedná se o stanovení živin, půdní reakce, rizikových prvků i organických polutantů.

Laboratoř má pro odběry a rozbory půd před aplikací kalů a sedimentů na zemědělskou půdu pověření ÚKZÚZ.

Rozbory hnojiv a BPS

Rozbory hnojiv, kompostů, digestátů, bioodpadů

 • rozbory kompostů a vstupů do kompostu dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
 • rozbory veškerých organických a organominerálních hnojiv včetně pomocných půdních látek pro registraci ÚKZÚZ
 • stanovení sušiny, pH, celkových živin – N, P, K, Ca, Mg, případně mikroelementů
 • stanovení rizikových prvků dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. i vyhlášky č. 341/2008 Sb.
 • mikrobiologické rozbory dle vyhlášky č. 341/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 237/2017 Sb.
 • organická rezidua (PAU, PCB) dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.

Rozbory pro bioplynové stanice

Slouží k optimalizaci fermentačního procesu v bioplynových stanicích.

 • analýzy vstupů do BPS: sušina, pH, spalitelné látky, obsah N, biogenní prvky P, K, Ca, Mg, C, poměr C/N, cukry, škroby
 • rozbory pro optimalizaci procesu v BPS: sušina, pH, spalitelné látky, N, N-NH4, mastné kyseliny, poměr FOS/TAC, kovy
 • rozbory výstupů z BPS – digestátu, fugátu, separátu: sušina, pH, spalitelné látky, obsah N, biogenní prvky, těžké kovy

Laboratoř zajišťuje rozbory uznávané ÚKZÚZ pro registraci hnojiva.

Rozbory zemědělských a lesních půd

 • stanovení půdní reakce pH; živin P, K, Ca, Mg; mikroelementů Cu, Zn, Mn, Fe, B – vše ve specifických extrakčních činidlech (např. Mehlich III, chlorid barnatý apod.); stanovení síranové síry a celkové síry
 • stanovení sorpční kapacity půd – KVK (dle Gillmana ČSN EN ISO 11260)
 • stanovení oxidovatelného uhlíku, humusu, případně jeho kvality (HK/FK – poměr huminových a fulvokyselin, frakcionace humusu, poměr Q 4/6)
 • stanovení minerálního dusíku (Nmin.)
 • stanovení rizikových prvků – těžkých kovů a organických polutantů dle vyhlášek č. 153/2016 Sb., č. 257/2009 Sb. a č. 437/2017 Sb. v aktuálních zněních

Laboratoř zajišťuje i další analýzy půd dle požadavků zákazníků – výzkumných pracovišť, soudních znalců a poradenských firem v oblasti pedologie.

Laboratoř má akreditované postupy ČIA k odběru vzorků půd a k těmto odběrům má i pověření ÚKZÚZ.

Většinu používaných postupů – analytických metod – má laboratoř akreditovaných ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Laboratoř má akreditovaná stanovení těžkých kovů pro integrovanou produkci ovoce a zeleniny vč. odběru a rozborů půd a plodů dle metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v aktuálním znění potřebné pro získání dotací MZe dle podmínek SZIF.

Rozbory odpadů a výrobků

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků odpadů, nebo výrobků z nich a současně nabízí poradenství v oblasti odpadového hospodářství dle platné legislativy ČR v aktuálním znění.
Laboratoř disponuje osobou oprávněnou k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle vyhlášky č. 94/2016 Sb.

Možnosti nakládání s odpady

Odpady využívané na povrch terénu
Laboratoř zajišťuje rozbory odpadů, nebo výrobků z nich v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb. Vzorky se analyzují podle přílohy č. 10 dle tabulek 10.1 a 10.2, nebo tabulek 10.1 a 10.4. Tabulka 10.1 zahrnuje škálu kovů a organických ukazatelů a tabulky 10.2 a 10.4 zahrnují testy toxicity. Mezi tabulkami 10.2 a 10.4 je rozdíl v testovaných organismech a limitních hodnotách a lze zvolit jakoukoliv z nich.

Odpady ukládané na skládky odpadů
Laboratoř zajišťuje rozbory odpadů podle přílohy č. 2 a č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb.

Skládky se dělí na:

 • skládky pro inertní odpad (S-IO) - analýza odpadu dle tabulky č. 2.1 - třída vyluhovatelnosti I - a tabulky č. 4.1,
 • skládky pro ostatní odpad (S-OO1, S-OO2, S-OO3) - analýza odpadu dle tabulky č. 2.1 - třída vyluhovatelnosti IIa, nebo IIb a případně ukazatel TOC,
 • skládky pro nebezpečný odpad (S-NO) - analýza odpadu dle tabulky č. 2.1 - třída vyluhovatelnosti III a případně ukazatel TOC, nebo ztráta žíháním

Laboratoř zajišťuje odběry a analýzy asfaltů a asfaltových směsí pro zařazení k dalšímu využití dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.