Laboratorní služby v environmentální oblasti, zemědělství a potravinářství, kontrola impregnačních prostředků

Zkušební laboratoř č. 1266 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Rozbory impregnačních prostředků

Laboratoř zajišťuje akreditované rozbory jak impregnačních prostředků renomovaných tuzemských i zahraničních výrobců, tak samotného impregnovaného dřeva.

Mezi nejčastěji testované účinné látky patří kvartérní amoniové soli (KAS), sloučeniny mědi, propiconazol, IPBC a tebuconazol. Celou škálu poskytovaných akreditovaných zkoušek lze dohledat v příloze osvědčení o akreditaci.

Na vyžádání je možné vystavit protokol o zkoušce v anglickém jazyku.

Laboratoř se pravidelně zúčastňuje bilaterálního porovnání pro matrice impregnační roztok, resp. impregnované dřevo.

Rozbory potravin

Z rozsáhlé škály potravin se zaměřujeme především na masné výrobky, lahůdky, balené dezerty, cukrářské výrobky – zákusky, dorty a také zemědělské produkty – ovoce, zeleninu, mák, obiloviny, houby.
Tyto analýzy se provádí pro klientelu, která má nastavený systém kontroly kvality výroby – v rámci systému HACCP.

Nabízíme především rozbory v oblasti mikrobiologie – stanovení CPM, bakterií rodu Salmonella, Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae a to nejen klasickou kultivační metodou, ale i na přístroji MINIVIDAS (rychlá, elegantní metoda záchytu mikrobiologické kontaminace výrobků).

Provádíme rovněž stanovení kvasinek a plísní.

Z chemických analýz se zaměřujeme na stanovení prvků – těžkých kovů, mikroelementů a výživových parametrů – Cd, As, Hg, Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, V, Na.

Další chemické analýzy zajišťujeme subdodávkou v renomovaných laboratořích akreditovaných pro danou činnost dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Vzorky jsou zpracovány dle nařízení komise ES č. 1441/2007 v aktuálním znění.
Mikrobiologická vyšetření jsou posuzována v souladu s nařízením komise ES č. 2073/2005 v aktuálním znění.

Veškeré analýzy jsou rovněž v souladu s platnou legislativou ČR.

Postupy odběrů vzorků zemědělských plodin (ovoce, zeleniny, rostlinný materiál v době vegetace, houby) máme posouzené ČIA a akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Rozbory krmiv a rostlinného materiálu

Rozbory krmiv pro všechny kategorie hospodářských zvířat

 • celkové rozbory krmiv (sena, siláží, zelené píce) a krmných směsí s výpočtem výživné hodnoty a zařazení do jakostních tříd
 • celkové rozbory granulovaných i konzervovaných krmiv a surovin pro výrobu krmiv
 • základní rozbor objemových krmiv a krmných směsí: sušina, NL, popel, vláknina, ADF, NDF, živiny (P, K, Ca, Mg, Na)
 • fermentační proces siláží, senáží: pH, KVV, kyselina mléčná, octová, propionová, máselná
 • další analýzy: mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, aj.), NaCI, S, škrob, tuk, cukry, peroxidové číslo
 • výpočet nutričních hodnot v tradičních ukazatelích; výpočet poměrů živin – vyhodnocení krmiv dle krmivářského programu

Rozbory rostlin

Zjištění aktuálního výživného stavu rostlin; stanovení makroživin (základní rozbor) – N, P, K, Ca, Mg, S, Na; stanovení mikroelementů – pro speciální výživu – B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Se

 • listová analýza obilovin (pšenice, ječmen, sladovnický ječmen, kukuřice, aj.) 
 • listová analýza olejnin (řepka, slunečnice, aj.)
 • listová analýza ovocných sadů
 • listová analýza zeleniny

Rozbory hub, zeleniny a ovoce

 • akreditované stanovení těžkých kovů pro integrovanou produkci ovoce a zeleniny vč. odběru půd a plodů dle metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v aktuálním znění potřebné pro získání dotací MZe dle podmínek SZIF
 • stanovení dusičnanů v zelenině
 • zajištění stanovení pesticidů v houbách, zelenině, ovoci apod.

Odběry těchto matric má laboratoř akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Rozbory kalů a sedimentů

Kaly

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků kalů z ČOV v souladu s platnou legislativou ČR.
Kaly je možné:

 • aplikovat přímo na zemědělskou půdu dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2022 dle vyhlášky č. 437/2016 Sb.)
 • využít jako vstupní surovinu při výrobě kompostů a substrátů dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. v aktuálním znění

Laboratoř provádí veškeré analýzy potřebné pro oba způsoby využití kalů. Jedná se o:

 • stanovení rizikových prvků (těžkých kovů), organických polutantů (PAU, PCB) i živinových parametrů (Ca, P, K, Mg, dusíkatá bilance, pH, obsah organické hmoty)
 • mikrobiologický rozbor – stanovení patogenů (termotolerantní bakterie, enterokoky, Escherichia coli a průkaz bakterií rodu Salmonella)

Je možno zajistit mikrobiologická stanovení pro ověření a validaci technologie zajišťující hygienizaci čistírenských kalů.

Sedimenty

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků dnových sedimentů z vodních nádrží a vodních toků v souladu s platnou legislativou ČR.
Využití sedimentů se řídí jednak zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2023 vyhláškou č. 294/2005 Sb.), a dále zákonem o hnojivech č. 156/1998 Sb. a vyhláškou č. 257/2009 Sb.

Sedimenty dle uvedených vyhlášek mohou být využity k zasypávání (uložení na povrch terénu) nebo uložení na zemědělskou půdu.

Aplikaci sedimentů a upravených kalů z ČOV předchází odběry a analýzy zemědělských půd k tomuto účelu určených.

Odběry i rozbory půd provádí laboratoř v plném rozsahu dle akreditovaných postupů a platné legislativy. Jedná se o stanovení živin, půdní reakce, rizikových prvků i organických polutantů.

Laboratoř má pro odběry a rozbory půd před aplikací kalů a sedimentů na zemědělskou půdu pověření ÚKZÚZ.

Rozbory hnojiv a BPS

Rozbory hnojiv, kompostů, digestátů, bioodpadů

 • rozbory kompostů a vstupů do kompostu dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty
 • rozbory veškerých organických a organominerálních hnojiv včetně pomocných půdních látek pro registraci ÚKZÚZ
 • stanovení sušiny, pH, celkových živin – N, P, K, Ca, Mg, případně mikroelementů
 • stanovení rizikových prvků dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. i vyhlášky č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2021 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.)
 • mikrobiologické rozbory dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2021 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.) a dle vyhlášky č. 237/2017 Sb.
 • organická rezidua (PAU, PCB) dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. (přechodně do 31.12.2021 dle vyhlášky č. 341/2008 Sb.)

Rozbory pro bioplynové stanice

Slouží k optimalizaci fermentačního procesu v bioplynových stanicích.

 • analýzy vstupů do BPS: sušina, pH, spalitelné látky, obsah N, biogenní prvky P, K, Ca, Mg, C, poměr C/N, cukry, škroby
 • rozbory pro optimalizaci procesu v BPS: sušina, pH, spalitelné látky, N, N-NH4, mastné kyseliny, poměr FOS/TAC, kovy
 • rozbory výstupů z BPS – digestátu, fugátu, separátu: sušina, pH, spalitelné látky, obsah N, biogenní prvky, těžké kovy

Laboratoř zajišťuje rozbory uznávané ÚKZÚZ pro registraci hnojiva.

Rozbory zemědělských a lesních půd

 • stanovení půdní reakce pH; živin P, K, Ca, Mg; mikroelementů Cu, Zn, Mn, Fe, B – vše ve specifických extrakčních činidlech (např. Mehlich III, chlorid barnatý apod.); stanovení síranové síry a celkové síry
 • stanovení sorpční kapacity půd – KVK (dle Gillmana podle ČSN EN ISO 11260)
 • stanovení oxidovatelného uhlíku, humusu, případně jeho kvality (HK/FK – poměr huminových a fulvokyselin, frakcionace humusu, poměr Q 4/6)
 • stanovení celkového, minerálního dusíku
 • stanovení rizikových prvků – těžkých kovů a organických polutantů

Laboratoř zajišťuje i další analýzy půd dle požadavků zákazníků – výzkumných pracovišť, soudních znalců a poradenských firem v oblasti pedologie.

Laboratoř provádí akreditované odběry vzorků půd a má k nim i pověření ÚKZÚZ.

Laboratoř také provádí akreditovaná stanovení těžkých kovů pro integrovanou produkci ovoce a zeleniny vč. odběru a rozborů půd a plodů dle metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v aktuálním znění potřebné pro získání dotací MZe dle podmínek SZIF.

Rozbory odpadů a výrobků

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků odpadů, nebo výrobků z nich a současně nabízí poradenství v oblasti odpadového hospodářství dle platné legislativy ČR v aktuálním znění. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Možnosti nakládání s odpady

Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů lze odpady využít k zasypávání, nebo k uložení na skládku. K zasypávání lze využít také strusku ze spalování ostatních odpadů.

Odpady využívané k zasypávání

K zasypávání lze použít inertní odpady, nebo strusku ze spalování ostatních odpadů.

Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání jsou součástí přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vzorky se analyzují podle tabulek:

 • č. 5.1 (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů),
 • č. 5.2 (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu),
 • č. 5.3 (Limitní hodnoty ekotoxikologických testů).

Kritéria pro využívání strusky k zasypávání jsou součástí přílohy č. 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vzorky se analyzují podle tabulek:

 • č. 6.1 (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu vyzrálé strusky),
 • č. 6.2 (Nejvýše přípustná koncentrace škodlivin v sušině vyzrálé strusky).

Odpady ukládané na skládky odpadů

Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek, jsou součástí přílohy č. 10 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vzorky se analyzují podle tabulek:

 • č. 10.1 (Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti),
 • č. 10.2 (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad),
 • č. 10.3 (Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S-003, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC uvedená v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa).

Do 31. prosince 2023 mohou být některé odpady po dobu platnosti tohoto přechodného období využity na povrch terénu, nebo uloženy na skládky odpadů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

 • Odpady využívané na povrch terénu – vzorky se analyzují v souladu s přílohou č. 10 podle tabulek 10.1 a 10.2, nebo tabulek 10.1 a 10.4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
 • Odpady ukládané na skládky odpadů – vzorky se analyzují v souladu s přílohami č. 2 a č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Laboratoř zajišťuje odběry a analýzy asfaltů a asfaltových směsí pro zařazení k dalšímu využití dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů.