Rozbory zemědělských a lesních půd

  • stanovení půdní reakce pH; živin P, K, Ca, Mg; mikroelementů Cu, Zn, Mn, Fe, B – vše ve specifických extrakčních činidlech (např. Mehlich III, chlorid barnatý apod.); stanovení síranové síry a celkové síry
  • stanovení sorpční kapacity půd – KVK (dle Gillmana ČSN EN ISO 11260)
  • stanovení oxidovatelného uhlíku, humusu, případně jeho kvality (HK/FK – poměr huminových a fulvokyselin, frakcionace humusu, poměr Q 4/6)
  • stanovení minerálního dusíku (Nmin.)
  • stanovení rizikových prvků – těžkých kovů a organických polutantů dle vyhlášek č. 153/2016 Sb., č. 257/2009 Sb. a č. 437/2017 Sb. v aktuálních zněních

Laboratoř zajišťuje i další analýzy půd dle požadavků zákazníků – výzkumných pracovišť, soudních znalců a poradenských firem v oblasti pedologie.

Laboratoř má akreditované postupy ČIA k odběru vzorků půd a k těmto odběrům má i pověření ÚKZÚZ.

Většinu používaných postupů – analytických metod – má laboratoř akreditovaných ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Laboratoř má akreditovaná stanovení těžkých kovů pro integrovanou produkci ovoce a zeleniny vč. odběru a rozborů půd a plodů dle metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v aktuálním znění potřebné pro získání dotací MZe dle podmínek SZIF.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát