Rozbory kalů a sedimentů

Kaly

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků kalů z ČOV v souladu s platnou legislativou ČR.
Kaly je možné:

  • aplikovat přímo na zemědělskou půdu dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. v aktuálním znění
  • využít jako vstupní surovinu při výrobě kompostů a substrátů dle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. v aktuálním znění

Laboratoř provádí veškeré analýzy potřebné pro oba způsoby využití kalů. Jedná se o:

  • stanovení rizikových prvků (těžkých kovů), organických polutantů (PAU, PCB) i živinových parametrů (Ca, P, K, Mg, N – dusíkatá bilance, pH, obsah organické hmoty)
  • mikrobiologický rozbor – stanovení patogenů (Termotolerantní bakterie, Enterokoky, Escherichia coli a průkaz bakterií rodu Salmonella)

Je možno zajistit mikrobiologická stanovení pro ověření a validaci technologie zajišťující hygienizaci čistírenských kalů včetně smluvně provedeného hodnocení.

Sedimenty

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků dnových sedimentů z vodních nádrží a vodních toků v souladu s platnou legislativou ČR.
Využití sedimentů se řídí jednak zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., resp. vyhláškou č. 294/2005 Sb., a dále zákonem o hnojivech č. 156/1998 Sb., resp. vyhláškou č. 257/2009 Sb.


Sedimenty dle uvedených vyhlášek můžou být ukládány buď na povrch terénu nebo na zemědělskou půdu:

  • sedimenty využívané na povrch terénu – vyhláška č. 294/2005 Sb.  – chemické analýzy i testy toxicity v plném rozsahu a v rámci rozsahu naší akreditace
  • sedimenty aplikované přímo na zemědělskou půdu – vyhláška č. 257/2009 Sb. – chemické analýzy, stanovení fyzikálních parametrů, případně kontaktní testy ekotoxicity nebo mikrobiologická stanovení

Aplikaci sedimentů a upravených, hygienizovaných kalů z ČOV předchází odběry a analýzy zemědělských půd k tomuto účelu určených.

Odběry i rozbory půd provádíme v plném rozsahu dle akreditovaných postupů a platné legislativy. Jedná se o stanovení živin, půdní reakce, rizikových prvků i organických polutantů.

Laboratoř má pro odběry a rozbory půd před aplikací kalů a sedimentů na zemědělskou půdu pověření ÚKZÚZ.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát