Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování laboratorních služeb

1. Úvodní ustanovení

obchodní společnosti
Laboratoř M O R A V A s.r.o.
se sídlem: Oderská 456, Butovice, 742 13 Studénka
IČ: 253 99 951; DIČ: CZ25399951
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18 155.
Laboratoř je akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Praha dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č.1266 v rozsahu uvedeném v aktuální příloze k Osvědčení o akreditaci
Laboratoř je posouzena ÚKZÚZ Brno pro rozbory veškerých zemědělských matric a pověřena k odběrům vzorků zemědělských půd
Laboratoř je autorizovaná SZÚ Praha pro autorizační set E6 (kontrola sterilizačního procesu)

2. Ceny laboratorních rozborů a platební podmínky

Ceny laboratorních rozborů a případné náklady spojené s dodáním vzorků do laboratoře vychází z platného ceníku laboratoře a jsou sjednány dohodu pro danou zakázku. Za uvedené služby je vystaven daňový doklad, který může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.8637907001/5500, vedeného u Raiffeisenbank, a.s., případně po dohodě v hotovosti přímo v laboratoři nebo v hotovosti na dobírku.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Zadavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dílo. Odstoupit může pouze v případě, že analýzy nebyly ještě zahájeny.

4. Přeprava a dodání vzorků do laboratoře

V případě, že kupujíc dodá vzorky do laboratoře sám, je vzhledem ke specifickým požadavkům na transport a odběr vzorku (může ovlivnit konečné výsledky), vhodné se na tomto domluvit s poskytovatelem.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
5.1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je
Laboratoř M O R A V A s.r.o (dále jen: „Správce").
5.1.2 Kontaktní údaje správce jsou

 • adresa: Oderská 456, Butovice, Studénka
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: +420 556 400 333

5.1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
6.1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5.2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
5.2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

5.3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

5.3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

5.4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
5.4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

5.4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
5.5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
5.5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující marketingové služby,
 • za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy.

5.5.2 Rozsah předávaných osobních údajů

 • jméno a příjmení
 • IČ, DIČ a název společnosti
 • dodací adresa
 • fakturační adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • údaje o bankovním spojení
 • údaje o předmětu plnění Správce
 • potřebné údaje o odběru vzorku
 • poznámka k objednávce

5.6. VAŠE PRÁVA
5.6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

5.6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5.7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
5.7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
5.7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5.8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
5.8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
5.8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

6. Doručování

Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat v tištěné podobě na korespondenční adresu prodávajícího shodnou se sídlem firmy nebo prostřednictvím elektronické pošty, není-li požadováno jinak, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího (viz KONTAKTNÍ ÚDAJE)..

Ve Studénce 25.4.2020


Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
 • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermission souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-sliders slideshow držení pozice aktuálního slide
 PHPSESSID používání webu udržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowser detekce prohlížeče na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptcha Google recaptcha sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a poloha zjištění polohy uživatele dle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.