Rozbory odpadů a výrobků

Laboratoř zajišťuje akreditované odběry a rozbory vzorků odpadů, nebo výrobků z nich a současně nabízí poradenství v oblasti odpadového hospodářství dle platné legislativy ČR v aktuálním znění. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Možnosti nakládání s odpady

Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů lze odpady využít k zasypávání, nebo k uložení na skládku. K zasypávání lze využít také strusku ze spalování ostatních odpadů.

Odpady využívané k zasypávání

K zasypávání lze použít inertní odpady, nebo strusku ze spalování ostatních odpadů.

Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání jsou součástí přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vzorky se analyzují podle tabulek:

  • č. 5.1 (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů),
  • č. 5.2 (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu),
  • č. 5.3 (Limitní hodnoty ekotoxikologických testů).

Kritéria pro využívání strusky k zasypávání jsou součástí přílohy č. 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vzorky se analyzují podle tabulek:

  • č. 6.1 (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu vyzrálé strusky),
  • č. 6.2 (Nejvýše přípustná koncentrace škodlivin v sušině vyzrálé strusky).

Odpady ukládané na skládky odpadů

Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek, jsou součástí přílohy č. 10 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Vzorky se analyzují podle tabulek:

  • č. 10.1 (Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti),
  • č. 10.2 (Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad),
  • č. 10.3 (Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S-003, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota ukazatele DOC uvedená v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa).

Do 31. prosince 2023 mohou být některé odpady po dobu platnosti tohoto přechodného období využity na povrch terénu, nebo uloženy na skládky odpadů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

  • Odpady využívané na povrch terénu – vzorky se analyzují v souladu s přílohou č. 10 podle tabulek 10.1 a 10.2, nebo tabulek 10.1 a 10.4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
  • Odpady ukládané na skládky odpadů – vzorky se analyzují v souladu s přílohami č. 2 a č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Laboratoř zajišťuje odběry a analýzy asfaltů a asfaltových směsí pro zařazení k dalšímu využití dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát