Rozbory krmiv a rostlinného materiálu

Rozbory krmiv pro všechny kategorie hospodářských zvířat

  • celkové rozbory krmiv (sena, siláží, zelené píce) a krmných směsí s výpočtem výživné hodnoty a zařazení do jakostních tříd
  • celkové rozbory granulovaných i konzervovaných krmiv a surovin pro výrobu krmiv
  • základní rozbor objemových krmiv a krmných směsí: sušina, NL, popel, vláknina, ADF, NDF, živiny (P, K, Ca, Mg, Na)
  • fermentační proces siláží, senáží: pH, KVV, kyselina mléčná, octová, propionová, máselná
  • další analýzy: mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, aj.), NaCI, S, škrob, tuk, cukry, peroxidové číslo
  • výpočet nutričních hodnot v tradičních ukazatelích; výpočet poměrů živin – vyhodnocení krmiv dle krmivářského programu

Rozbory rostlin

Zjištění aktuálního výživného stavu rostlin; stanovení makroživin (základní rozbor) – N, P, K, Ca, Mg, S, Na; stanovení mikroelementů – pro speciální výživu – B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Se

  • listová analýza obilovin (pšenice, ječmen, sladovnický ječmen, kukuřice, aj.) 
  • listová analýza olejnin (řepka, slunečnice, aj.)
  • listová analýza ovocných sadů
  • listová analýza zeleniny

Rozbory hub, zeleniny a ovoce

  • akreditované stanovení těžkých kovů pro integrovanou produkci ovoce a zeleniny vč. odběru půd a plodů dle metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. v aktuálním znění potřebné pro získání dotací MZe dle podmínek SZIF
  • stanovení dusičnanů v zelenině
  • zajištění stanovení pesticidů v houbách, zelenině, ovoci apod.

Odběry těchto matric má laboratoř akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Kontaktujte násZadejte Vaše jméno


Zadejte Váš e-mail


Nesprávný formát


Nesprávný formát

Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.Nesprávný formát